Trang chủ 

tim viec lam pathway tuyen dung

 Thông tin công ty - Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế & Xây dựng A.T.L 

Lưu ghi chú và xin theo

Theo công ty Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế & Xây dựng A.T.L

Thông báo lỗi

Thông tin đăng ký.

Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế & Xây dựng A.T.L

10/03/2011
Công ty cổ phần
Xây dựng
25 -> 99 Người.
So 14_Ngo 100_Hoang Quoc Viet - Cau Giay - Hà Nội.
Việt Nam
tuyển dụng việc làm trong lĩnh vực Xây dựng
Được đánh giá:
Công ty chưa xác thực

La cong ty chuyen hoat dong trong linh vuc tu van dau tu xay dung; cung cap cac dich vu Tu van quy hoach, quan ly du an, thiet ke, thi cong, giam sat; tu van dau tu kinh doanh bat dong san

- ATL., JSC duoc thanh lap theo Giay phep DKKD so 0103020628 do So Ke hoach-Dau tu thanh pho Ha Noi cap ngay 15/11/2007.

- Ngay 11/9/2008 Chi nhanh cua A.T.L., JSC tai Lao Cai duoc thanh lap theo Giay phe DKKD so 1213000088 do So Ke hoach-Dau tu tinh Lao Cai cap.

- A.T.L., JSC co doi ngu can bo tre tu lanh dao den nhan vien deu thuoc the he 8X, co trinh do chuyen mon tot, nang luc kinh nghiem tot, nhiet tinh voi cong viec va khat khao lam giau va khang dinh thuong hieu cua ca nhan cung nhu thuong hieu doanh nghiep...

- Cac doi tac quen thuoc cua A.T.L., JSC:

+ AN PHAT GROUP (AAA)

+ SONHA GROUP

+ MERIDIAN PROPERTY

+ CONG TY CO PHAN HOP TAC THUONG MAI ASEAN...

 

         C«ng ty Cæ phÇn T­ vÊn ThiÕt kÕ vµ X©y dùng A.T.L (A.T.L., JSC) lµ mét doanh nghiÖp ho¹t ®éng theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña n­íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam. A.T.L,. JSC tiÒn th©n lµ V¨n phßng T­ vÊn thiÕt kÕ vµ X©y dùng ATL ®­îc thµnh lËp vµo th¸ng 12 n¨m 2005. Sau h¬n 02 n¨m ho¹t ®éng V¨n phßng ATL ®· ®¹t ®­îc nhiÒu thµnh tÝch trong lÜnh vùc thiÕt kÕ c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp, giao th«ng vµ thi c«ng néi, ngo¹i thÊt v¨n phßng, c¸c c«ng tr×nh d©n dông vµ c«ng nghiÖp. C¨n cø trªn n¨ng lùc, nguån nh©n lùc còng nh­ nhu cÇu ph¸t triÓn V¨n phßng, V¨n phßng ATL ®· chÝnh thøc chuyÓn thµnh C«ng ty Cæ phÇn T­ vÊn ThiÕt kÕ vµ X©y dùng A.T.L vµo n¨m 2007 theo giÊy ®¨ng ký kinh doanh sè 0103020628 do Së KÕ ho¹ch §Çu t­ thµnh phè Hµ Néi cÊp. Ngoµi ra ngµy 11 th¸ng 9 n¨m 2008 A.T.L., JSC chÝnh thøc më thªm Chi nh¸nh C«ng ty Cæ phÇn T­ vÊn thiÕt kÕ vµ X©y dùng A.T.L t¹i Lµo Cai theo giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh sè 1213000088 do Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ tØnh Lµo Cai cÊp.

            Víi mét ®éi ngò c¸n bé, c«ng nh©n, nh©n viªn cã tr×nh ®é chuyªn s©u vµ giµu kinh nghiÖm, bao gåm: Kü s­, KiÕn tróc s­, Cö nh©n kinh tÕ vµ c¸c c«ng nh©n lµnh nghÒ lµ lùc l­îng lao ®éng th­êng xuyªn cña C«ng ty nh»m ®¸p øng yªu cÇu thi c«ng nh÷ng c«ng tr×nh ®ßi hái quy m«, chÊt l­îng kü mü thuËt cao trªn mäi miÒn cña ®Êt n­íc.

HiÖn t¹i, A.T.L., JSC ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn lín m¹nh vÒ mäi mÆt vµ mong muèn hîp t¸c, liªn doanh, liªn kÕt víi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong vµ ngoµi n­íc t¹o nªn søc m¹nh c¹nh tranh trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng.

Môc tiªu cña C«ng ty:

X©y dùng A.T.L,. JSC trë thµnh mét tæ chøc cã th­¬ng hiÖu m¹nh trªn thÞ tr­êng x©y dùng vµ ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶, t¨ng tr­ëng bÒn v÷ng cña ViÖt Nam.

Gi¸ trÞ cèt lâi cña C«ng ty:

·     Trong qu¸ tr×nh c«ng viÖc, ng­êi l·nh ®¹o nhÊt ®Þnh chØ ®¹o c«ng viÖc víi ý thøc m×nh ph¶i tù thi hµnh c«ng viÖc cña m×nh, ph¶i nhËn thøc ®­îc lµ b¶n th©n ng­êi nh©n viªn còng ®ang lµm nh÷ng c«ng viÖc cã gi¸ trÞ;

·     C¸c nh©n viªn qu¶n lý ph¶i cã th¸i ®é b×nh ®¼ng vµ t«n träng nhau, ®èi xö mét c¸ch «n hoµ vµ th©n thiÖn;

·     Mäi c¸n bé trong C«ng ty nªn nhí r»ng con ng­êi ®Òu mang trong m×nh t×nh c¶m, quan niÖm vÒ t×nh c¶m vµ tÝnh c¸ch nh­ nhau, kh«ng nªn ph©n biÖt ng­êi nµy víi ng­êi kia;

·     Ai còng cã nhu cÇu ph¸t triÓn vµ thÓ hiÖn m×nh, cho nªn ph¶i khÝch lÖ tinh thÇn lµm viÖc h¬n lµ b¾t buéc hä lµm theo mÖnh lÖnh mét chiÒu, ®Ó hä phÊn ®Êu hÕt søc m×nh;

·     Ph¶i th«ng qua nh÷ng cuéc ®èi tho¹i trung thùc, quan t©m ®Õn ®êi sèng cña ng­êi nh©n viªn;

·     Ph¶i hiÓu râ rµng chÝnh c¸ch xö thÕ cña ng­êi l·nh ®¹o trong quan hÖ lao ®éng lµ ®iÒu quyÕt ®Þnh ®Õn kh«ng khÝ lµm viÖc, ph¶i tù cè g¾ng ®Ó ph¸t triÓn b¶n th©n. 

·     Ng­êi l·nh ®¹o ph¶i vøt bá ý thøc quyÒn lùc vµ thay thÕ b»ng ®èi tho¹i mét c¸ch b×nh ®¼ng vµ thuyÕt phôc, cÇn cã lßng kiªn tr× vµ hµnh ®éng mét c¸ch g­¬ng mÉu. 

            C«ng ty Cæ phÇn T­ vÊn ThiÕt kÕ vµ X©y dùng A.T.L ®· t­ vÊn thiÕt kÕ, t­ vÊn gi¸m s¸t vµ thi c«ng x©y l¾p nhiÒu c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh cã tÝnh chÊt phøc t¹p cao vµ ®ßi hái kü thuËt, mü thuËt cao thuéc nhiÒu chuyªn ngµnh nh­: C¸c c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp, giao th«ng thuû lîi, v¨n phßng cho thuª, nhµ hµng...

            ViÖc øng dông kü thuËt tin häc vµ c¸c gi¶i ph¸p c«ng nghÖ cao vµo viÖc lËp dù ¸n ®Çu t­, t­ vÊn thiÕt kÕ vµ c«ng t¸c thi c«ng x©y l¾p, qu¶n lý thi c«ng, lËp hå s¬ chÊt l­îng, hå s¬ hoµn c«ng, hå s¬ thanh quyÕt to¸n c¸c c«ng tr×nh, qu¶n lý tµi chÝnh, kÕ to¸n vµ c«ng t¸c v¨n phßng ®· ®­îc C«ng ty chóng t«i triÓn khai vµ th­êng xuyªn n©ng cÊp cËp nhËt trong thêi gian võa qua.

            C«ng ty Cæ phÇn T­ vÊn ThiÕt kÕ vµ X©y dùng A.T.L ®· vµ ®ang thùc hiÖn nhiÒu c«ng tr×nh thuéc nhiÒu chñng lo¹i, ®ßi hái kü thuËt ®a d¹ng vµ phøc t¹p. Bao gåm:

-      T­ vÊn thiÕt kÕ quy ho¹ch tæng thÓ c«ng tr×nh c«ng nghiÖp: khu c«ng nghiÖp víi quy m« 06ha víi c¸c h¹ng môc sau: Nhµ x­ëng s¶n xuÊt 7.500m2, nhµ ®iÒu hµnh, nhµ ¨n ca, nhµ b¶o vÖ, bÓ chøa n­íc th¶i s¶n xuÊt, hÖ thèng s©n ®­êng néi bé, cæng ra vµo, khu«n viªn c©y xanh;...

-      T­ vÊn thiÕt kÕ, thÈm tra vµ gi¸m s¸t c¸c c«ng tr×nh d©n dông: Nhµ biÖt thù, liÒn kÒ, nhµ hµng, v¨n phßng cho thuª...;

-      T­ vÊn thiÕt kÕ, thÈm tra vµ gi¸m s¸t c¸c c«ng tr×nh giao th«ng, h¹ tÇng kü thuËt trong khu ®« thÞ vµ d©n c­...;

-      ThiÕt kÕ trang trÝ néi ngo¹i thÊt, cung cÊp ®å gç: Nhµ hµng, chung c­, qu¸n Bar, v¨n phßng...;

-      ThiÕt kÕ, l¾p ®Æt hÖ thèng ®iÖn ®éng lùc - chiÕu s¸ng - cÊp ®iÖn dù phßng;

-      ThiÕt kÕ, l¾p ®Æt hÖ thèng ®iÒu hoµ th«ng giã: §iÒu hoµ trung t©m, ®iÒu hoµ côc bé;

-      X©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp: Nhµ hµng, biÖt thù, v¨n phßng cho thuª, c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh n»m trong khu c«ng nghiÖp...;

-      Thi c«ng c¶i t¹o söa ch÷a c¸c c«ng tr×nh d©n dông: Nhµ d©n dông, nhµ hµng, chung c­...;

-      Thi c«ng hÖ thèng c¸c c«ng tr×nh giao th«ng nh­: CÇu, ®­êng bé;

-      Thi c«ng hÖ thèng h¹ tÇng c¸c khu ®« thÞ míi, khu c«ng nghiÖp;

            Nh÷ng dù ¸n mµ C«ng ty chóng t«i ®· tiÕn hµnh t­ vÊn, thiÕt kÕ vµ thi c«ng x©y l¾p, ®ßi hái kü mü thuËt kh¸ ®a d¹ng vµ phøc t¹p. Song, víi kh¶ n¨ng cña m×nh C«ng ty chóng t«i ®· hoµn thµnh xuÊt s¾c c¸c dù ¸n vµ ®­îc kh¸ch hµng tÝn nhiÖm.

Ban l·nh ®¹o vµ toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn C«ng ty Cæ phÇn T­ vÊn ThiÕt kÕ vµ X©y dùng A.T.L ®· lu«n cè g¾ng phÊn ®Êu lµm viÖc kh«ng ngõng ®Ó x©y dùng A.T.L., JSC trë thµnh mét tæ chøc ph¸t triÓn lín m¹nh vÒ mäi mÆt cã th­¬ng hiÖu m¹nh trªn thÞ tr­êng x©y dùng vµ ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶, t¨ng tr­ëng bÒn v÷ng cña ViÖt Nam t¹o nªn søc m¹nh c¹nh tranh trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng.

Các tin tuyển dụng và việc làm đang cần tuyển nhân sự vào làm việc của Công ty

STT
Việc làm tuyển dụng
Số lượng
Ngày cập nhật
Ngày hết hạn
1
Trưởng nhóm
(tin đã hết hạn nhận hồ sơ)
1
14/03/2011
31/05/2011
2
Kiến trúc sư
(tin đã hết hạn nhận hồ sơ)
2
11/03/2011
31/05/2011
3
Kế toán trưởng
(tin đã hết hạn nhận hồ sơ)
1
11/03/2011
31/05/2011
4
Kế toán viên
(tin đã hết hạn nhận hồ sơ)
2
11/03/2011
31/05/2011
5
Kỹ sư xây dựng, giao thông
(tin đã hết hạn nhận hồ sơ)
2
11/03/2011
31/05/2011

Tìm kiếm việc làm và ứng viên

  • Từ khóa:
  • (Ví dụ: Web, Kế toán, Lập trình ...)