Thiện Trương Hoàn

Giam sat ban hang

Hồ Chí Minh - Việt Nam

viec lam, tuyen dung, ung vien nhan su tai tuyendung.com
    • Giám sát bán hàng , Cty TNHH 1TV Chiến Thắng Đỏ
    • Đại Học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
    • Kinh doanh

Kinh nghiệm làm việc - quá khứ

Giám sát bán hàng, Cty TNHH 1TV Chiến Thắng Đỏ

Chưa xác định

June 15,2009 — December 15,2010

- Tuyển dụng, huấn luyện NVKD - Xây dựng doanh số cho từng khu vực và chỉ tiêu cho từng NVKD - Giám sát, hỗ trợ NVKD khi thực hiện công việc - Chịu trách nhiệm về doanh số khu vực miền Nam - Xây dựng kênh PP

Trình độ Học vấn, đào tạo

Đại Học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

Cử Nhân, Quản Trị Kinh Doanh

2005-2009

Tốt nghiệp loại Khá Điểm TB: 7.00